ikona wczytywania strony

Deklaracja Dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Raport o stanie zapewniania dostępności

2021-04-21

Załączniki:

 1. Raport o stanie zapewniania dostępności (plik pdf 113KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-04-21
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Izabela Domaszewska
Licznik odwiedzin: 1233

 1. 2021-04-21 (16:03:01)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Raport o stanie zapewniania dostępności
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2021-04-21 (16:03:44)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Raport o stanie zapewniania dostępności
  Redaktor: Administrator systemu
 3. 2021-04-21 (16:04:07)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Raport o stanie zapewniania dostępności
  Redaktor: Administrator systemu
Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (www.kobylin-bip.opsinfo.pl)

2020-03-20

Deklaracja dostępności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.kobylin-bip.opsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-30 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-28
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Domaszewska, mgops@kobylin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65/548-21-86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleje Powstańców Wlkp. 47, 63-740 Kobylin Do dwukondygnacyjnego budynku prowadzą 2 wejścia; główne - od Alei Powstańców Wlkp., tj. od strony północnej, drugie - od strony zachodniej. Do obu wejść prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Biura zajmujące się obsługą klientów w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny znajdują się na parterze. Biuro Kierownika oraz Głównej Księgowej zlokalizowane są na piętrze; w budynku nie ma windy. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w MGOPS w Kobylinie. Zgłoszenia można dokonać: 1. elektronicznie na adres: mgops@kobylin.pl 2. faksem na nr: 65 548-21-86, 3. osobiście na piśmie w biurze nr 5 MGOPS w Kobylinie

Otwórz deklarację dostępności strony www.kobylin-bip.opsinfo.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-03-20
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu
Licznik odwiedzin: 1345

 1. 2021-02-24 (11:15:45)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Deklaracja dostępności (www.kobylin-bip.opsinfo.pl)
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2021-02-24 (11:15:56)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Deklaracja dostępności (www.kobylin-bip.opsinfo.pl)
  Redaktor: Administrator systemu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Al. Powstańców Wielkopolskich 47
63-740 Kobylin
tel. (65)548-21-86, (65)548-10-02

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip